1. ผู้เข้าสอบ จะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวการสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว

2. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่แสดงรูปถ่าย ชื่อนามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน

3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าเปิดส้นโดยเด็ดขาด

4. ผู้เข้าสอบจะต้องรายงานตัวต่อกรรมการคุมสอบเวลา 8.30 น. ในภาคเช้า และรายงานตัวเวลา 13.00 น. ในภาคบ่าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน คปภ.

ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ค้นหาชื่อ - นามสกุล :

ที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ห้องสอบ ชั้น อาคาร
1 610001 กณภัทร เจริญสาธิต ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
2 610002 กนกพร สัจจะไทย ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
3 610003 กนกพิชญ์ รุ่งโรจน์ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
4 610004 กนกวรรณ ทัศนิยม ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
5 610005 กนิษฐ์ ฉวีรัตน์ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
6 610006 กนิษฐา ฉลองมณีรัตน์ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
7 610007 กมลทิพย์ สุนา ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
8 610008 กมลภรณ์ สุรมาตย์ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
9 610009 กมลวรรณ โชคชัยวัฒนพร ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
10 610010 กรกนก จิรโรจน์ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
11 610011 กรกมล ปลื้มสติ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
12 610012 กรพัฒน์ ศิริวรรณ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
13 610013 กรรณิการ์ สุวรรณมณี ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
14 610014 กรัณฑรัตน์ อารามรมณ์ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
15 610015 กรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
16 610016 กริชเพ็ชร ศิริพัฒนาเจริญสุข ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
17 610017 กฤตณัฐ บุญร่วม ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
18 610018 กฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
19 610019 กฤษติยาพร ฤทธิ์ไธสง ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
20 610020 กัญจน์ธนธรณ์ กาพย์ศรี ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
21 610021 กัณฐ์ภรณ์ สุทธา ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
22 610022 กันต์ธร อารยะพนาวัลย์ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
23 610023 กันยกร บุญแสน ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
24 610024 กัลนิกา จันทร์แก้ว ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
25 610025 กานต์รวี กลิ่นศรีสุข ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
26 610026 กิฎาพล ภัทรธรรมา ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
27 610027 กิตติกร อาศนะ ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
28 610028 กิตติชัย ศรีวิชัย ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
29 610029 กิตติพงศ์ ภุมมาลี ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
30 610030 กิตติพศ หาญพานิช ห้อง 1302 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
31 610031 กิติศักดิ์ พร้อมมูล ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
32 610032 กุนที ถิ่นหนึ่ง ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
33 610033 กุลกาญจน์ สมบัติยานุชิต ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
34 610034 เกตุกนก หมื่นเนียม ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
35 610035 เกศรา เกียรติวีระศักดิ์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
36 610036 เกศรา ทับโพชา ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
37 610037 เกศินี เนาวพรพรรณ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
38 610038 เกษราภรณ์ แก่นทอง ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
39 610039 แก้วบุญเกื้อ ศรีลิขิตตานนท์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
40 610040 โกญจนาท สันทัดการ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
41 610041 ขจรวัฒน์ เหมวิมล ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
42 610042 ขนิษฐา มรรคกิจยา ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
43 610043 ขวัญใจ พรหมราชยศ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
44 610044 ขัตติยา ธีรวิทยาวุฒิ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
45 610045 คณิน ต่อเจริญสุทธิผล ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
46 610046 คุณากร จันทรกานต์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
47 610047 จตุพร ศรอินทร์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
48 610048 จริยา ตันติพงศ์อนันต์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
49 610049 จักรพันธุ์ เพ็ชรขำ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
50 610050 จักริน มหัทธนะสมบูรณ์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
51 610051 จันทนี สังข์อ่ำ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
52 610052 จาตุรนต์ เนาวรัตน์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
53 610053 จารีรัตน์ เรืองจินดา ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
54 610054 จารึก บุญสนธิ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
55 610055 จิณณ์นิภา สวัสดิ์วุฒิพงษ์ ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
56 610056 จินตนา ปั้นทอง ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
57 610057 จิรจิตร ช่วยศรียัง ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
58 610058 จิรภัทร ภัทรเศรณี ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
59 610059 จิรัชญา บุตรเสน ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
60 610060 จิรัชญา วรรณฤกษ์งาม ห้อง 1303 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
61 610061 จิราภรณ์ พฤทธิประเสริฐ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
62 610062 จิราภา พราวพลายแก้ว ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
63 610063 จีระศักดิ์ เสมมีสุข ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
64 610064 จุไรรัตน์ กาลรักษ์ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
65 610065 เจนจินต์ ธรณิศร ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
66 610066 ฉัตรเฉลิม เชี่ยววิทย์ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
67 610067 ฉัตรชัย รัตนศุทธเลิศ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
68 610068 ฉัตรทิพย์ สลิดกุล ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
69 610069 ฉันทัข สมเกียรติเจริญ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
70 610070 ฉันทิศาณ์ อินกอง ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
71 610071 ชนกพร วาร์เน็ก ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
72 610072 ชนนท์ เกียรติกอบกิจ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
73 610073 ชนาธิป บำรุงศักดิ์ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
74 610074 ชนิษฐา รักษ์ธรรมกิจ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
75 610075 ชมพูนุท เอื้อรัตนรักษา ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
76 610076 ชยังกูร ดอนปิ่นไพร ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
77 610077 ชลธร คำภา ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
78 610078 ชลธวัช บัตรพิมพ์ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
79 610079 ชลลดา สุทธิวิไชย ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
80 610080 ชลิตา รุ่งเรือง ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
81 610081 ชัยกร วิชิตชลชัย ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
82 610082 ชานน คุ้มสติ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
83 610083 ชิติพัทธ์ อมรวุฒิไกร ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
84 610084 ชินกฤต อัมพรพรรณวัต ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
85 610085 ชินพงศ์ กันนา ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
86 610086 ชีวาภัสร์ ทับทิมไทย ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
87 610087 เชอรีลักษณ์ กาญจนลักษณ์ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
88 610088 โชติกา ปอสูงเนิน ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
89 610089 ไชยเชษฐ นิลดวงกลยุทธ ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
90 610090 ฌัลลิกา ยอดกันหา ห้อง 1304 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
91 610091 เฌอมาณัฎฐ์ ศรีวงค์ชัย ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
92 610092 ญาณาธิป โยทานันท์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
93 610093 ญานิศา ตาทรายวงศ์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
94 610094 ฐปนัตย์ รอดอารี ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
95 610095 ฐปนัตว์ เกื้อกูลวงศ์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
96 610096 ฐาณิดา จันทร์ใส ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
97 610097 ฐานพงศ์ วิวัฒน์รัฐภาส ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
98 610098 ฐานิตา นาคเกิด ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
99 610099 ฐานิตา ศิลาคำ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
100 610100 ฐาปกรณ์ อินทาปัจ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
101 610101 ฐิตาภา แก้วอำดี ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
102 610102 ฐิตารีย์ พรหมภิชาติรัตนา ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
103 610103 ณชพล กัลล์ประวิทธ์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
104 610104 ณณิศรา จิตมหาวงศ์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
105 610105 ณธกร อร่ามคำ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
106 610106 ณพวีร์ กฤษิชีวิน ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
107 610107 ณภัทร ก้าวสัมพันธ์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
108 610108 ณภาภัข วุฒิพีรพร ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
109 610109 ณรงค์กร ชิตเจริญ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
110 610110 ณสรวงธร สุวรรณอาภรณ์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
111 610111 ณัชชา เชาว์วิศิษฐ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
112 610112 ณัชชา เอี่ยมบุตรลบ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
113 610113 ณัฏฐมล ชาตะสิงห์ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
114 610114 ณัฏฐิณี นาดี ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
115 610115 ณัฐกมล จันทวี ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
116 610116 ณัฐกาล ติงสะ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
117 610117 ณัฐจักร์ ไชยวุฒิจักร ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
118 610118 ณัฐชนก หาญกมลศิริ ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
119 610119 ณัฐชนน มณีฉาย ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
120 610120 ณัฐฐิณี นันตาสาย ห้อง 1305 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
121 610121 ณัฐณิช เกตุกัณฑร ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
122 610122 ณัฐดนัย สะพานทอง ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
123 610123 ณัฐนิชา ประสารแสง ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
124 610124 ณัฐพัชร์ สถิตย์กาญจน์ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
125 610125 ณัฐภูมิ บัวแก้ว ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
126 610126 ณัฐรดา รักบุญ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
127 610127 ณัฐริกา ฟองคำ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
128 610128 ณัฐวรรณ ภู่ทอง ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
129 610129 ณัฐวุฒิ แก่นเมือง ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
130 610130 ณัตสุรีย์ โสภณวัฒนานุกูล ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
131 610131 ณิชกุล ดำรงสุกิจ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
132 610132 ณิชาภา จตุพัฒนกุล ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
133 610133 ณิชารีย์ หาญแสวงสิน ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
134 610134 ณีรนุช กลัดแก้ว ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
135 610135 ดวงกมล แสงมณี ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
136 610136 ดำเนินทราย ทรัพย์ไพศาล ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
137 610137 ดุจฤดี ไผ่ตาแก้ว ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
138 610138 เดือนเพชร วิชชุลดา ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
139 610139 ตราธรรม จำปาทอง ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
140 610140 ตาณตา หลากสุขถม ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
141 610141 ตุลยา เอกกิตติ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
142 610142 เตโช ทรัพย์อุดม ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
143 610143 ถาวรพล จันทนภุมมะ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
144 610144 ทยิดาภรณ์ มานุ้ย ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
145 610145 ทวินันท์ อุดมธรรม ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
146 610146 ทัศน์พล ถกลวิโรจน์ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
147 610147 ทัศน์พล พรพงษ์อภิสิทธิ์ ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
148 610148 ทิพวัลย์ เพชรผ่อง ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
149 610149 ทิวารัตน์ คิดควร ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
150 610150 ธนกร ดอกพิกุล ห้อง 1309 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
151 610151 ธนกานต์ สายฟ้า ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
152 610152 ธนโชค กาญจนนันทวงศ์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
153 610153 ธนโชติ อัศวโรจนไมตรี ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
154 610154 ธนดล พุ่มเข็ม ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
155 610155 ธนเทพ สภากร ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
156 610156 ธนพล รัชตาภิรมย์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
157 610157 ธนพัศน์ อภิธนวัฒน์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
158 610158 ธนภัทร อรุณเวช ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
159 610159 ธนภัทร อุตตสุรดี ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
160 610160 ธนวัฒน์ อภิเนาวนิเวศน์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
161 610161 ธนศาสตร์ เจริญรัตน์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
162 610162 ธนัญญา มหาพรประจักษ์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
163 610163 ธนิต นวลอุทัย ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
164 610164 ธนิศร จารุประกร ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
165 610165 ธรรมปพน ดาราเย็น ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
166 610166 ธรรมรักษ์ สุนทรภักดี ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
167 610167 ธวัชชัย มัทนัง ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
168 610168 ธัชมา ไม่คร้านกิจ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
169 610169 ธัญญ์ฐิตา สินศิริวัฒนสุข ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
170 610170 ธัญญรัตน์ รัตนธำรง ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
171 610171 ธัญลักษณ์ ปรางจันทร์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
172 610172 ธัญวรัตน์ ใจอารีย์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
173 610173 ธัญสุดา เชี่ยวยืนยง ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
174 610174 ธันยกร ชัยสิทธิ์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
175 610175 ธันย์จิรา นาเมืองรักษ์ ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
176 610176 ธันย์ชนก หวังสุขไพศาล ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
177 610177 ธิดารัตน์ ลีนาลาด ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
178 610178 ธิติกานต์ สุขสมัย ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
179 610179 ธิษณิน ถิรานุชิต ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
180 610180 ธีรพล พัดทอง ห้อง 1310 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
181 610181 ธีรวัฒน์ ยอดเรือน ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
182 610182 ธีระเดช สุขทอง ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
183 610183 ธีรัตน์ กูลเก็ต ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
184 610184 ธีรินทร์ คีรีราช ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
185 610185 นงลักษณ์ เจริญศิลป์ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
186 610186 นนท์ปวิธ แสงเทียนประไพ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
187 610187 นพดล โรจนปาล ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
188 610188 นพวรรณ ชำนาญคดี ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
189 610189 นพวรรณ ปรีดาวรรณเลิศ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
190 610190 นภัสรวี มากหวาน ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
191 610191 นภาพงษ์ พิสุทธิภักดิ์ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
192 610192 นริศ ชลังสุทธิ์ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
193 610193 นฤมล ประสารแสง ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
194 610194 นฤมล สืบเหล่างิ้ว ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
195 610195 นลิน หนูนาง ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
196 610196 นวรัตน์ พงษ์จะโปะ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
197 610197 นวลจันทร์ บุญรักชาติ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
198 610198 นวิยา จารุพงศา ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
199 610199 นัธทวัฒน์ โรจน์ธนเชษฐ์ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
200 610200 นันทนัช ธนาศรีพร ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
201 610201 นัยรัตน์ แพร่กิจธรรมชัย ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
202 610202 นิกษา ละม้ายเมือง ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
203 610203 นิตยา กล่ำสี ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
204 610204 นิธิพร การสมเจตน์ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
205 610205 นิปุณ วงศ์เสนา ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
206 610206 นิราภร ศรีใจทุ่ง ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
207 610207 นิรุท อรุโณศรีสกุล ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
208 610208 นิลุบล จิรกิตตยากร ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
209 610209 นิศลักษณ์ พัชกมลพจน์ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
210 610210 นุชจรี นาสมบัติ ห้อง 1311 3 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
211 610211 นูรฮายานี อาแวกะจิ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
212 610212 เนตรชนก บุญไชย ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
213 610213 บุญญฤทธิ์ ตังตระกูล ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
214 610214 บุญญสิทธิ์ รางแรม ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
215 610215 บุปผา ทองศฤงคลี ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
216 610216 บุศรินทร์ ศรีชาติ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
217 610217 เบ็ญจมาพร วนาภัทรพันธุ์ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
218 610218 เบญจรัตน์ วันเย็น ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
219 610219 เบญญาภา กุลภัทรศักดิ์ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
220 610220 ปกรณ์เกียรติ รัตนา ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
221 610221 ปฐวี แพ่งกล่อม ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
222 610222 ปณิฏฐา ผุยรอด ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
223 610223 ปณิวัฒน์ ตันสกุล ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
224 610224 ปนัดดา ปิมลื้อ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
225 610225 ปภาวดี กาฬนิล ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
226 610226 ปรเมศ เต๊ะหลง ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
227 610227 ประดิษฐ์ สุวพร ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
228 610228 ประสิทธิ์ชัย บุตรรัตนะ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
229 610229 ปรัชญา ธรรมนิยม ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
230 610230 ปรานี สุภา ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
231 610231 ปรารถนา สีมาขจร ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
232 610232 ปริชญา แสงจันทร์ทะนุ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
233 610233 ปรินทร วิเศษ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
234 610234 ปริยากร ทิพอาศน์ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
235 610235 ปริยาภัทร ปิ่นภักดี ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
236 610236 ปริวรรธก์ บุณยาวีร์ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
237 610237 ปรีญาภรณ์ รักษาราษฎร์ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
238 610238 ปวริศา บัวพิมพ์ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
239 610239 ปวีณ์ณภัทร เชาวรัตน์ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
240 610240 ปาเจรีย์ รัตนะ ห้อง 1402 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
241 610241 ปาณระวี สกุลแก้ว ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
242 610242 ปานหทัย ไพรทวีพงศ์ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
243 610243 ปารณีย์ บัวทอง ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
244 610244 ปาริชาติ เมืองสุข ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
245 610245 ปาริษา เขียวจีน ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
246 610246 ปิยนุช ศรีระพงษ์ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
247 610247 ปิยวัฒน์ บุญส่ง ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
248 610248 ปุณฑริก กาญจนพบู ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
249 610249 เปรมชาย ยุรี ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
250 610250 เปรมปวีร์ คูณไชยสุรัตน์ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
251 610251 ผดุงพงศ์ ธรรมชาติ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
252 610252 พงศ์ภัค ประภากรมณฑล ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
253 610253 พงษ์ธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
254 610254 พชร พลายพิชิต ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
255 610255 พชร พุ่มพันธ์ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
256 610256 พชรพรหม โกเมนรุ่ง ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
257 610257 พนิดา ชัยมาโย ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
258 610258 พนิตนันท์ แสนฉลาด ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
259 610259 พบพร เจียสกุล ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
260 610260 พรทิพย์ คูหิรัญ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
261 610261 พรเทพิน สิงหวิโรจน์ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
262 610262 พรนภัส พุ่มสิน ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
263 610263 พรนรี ถาวร ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
264 610264 พรนิศา สระทองพิมพ์ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
265 610265 พรพิสุทธิ์ ผ่านดี ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
266 610266 พราวชมพู คำสอน ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
267 610267 พราวพร จำรูญวรกุล ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
268 610268 พลอยตะวัน ภูพันใบ ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
269 610269 พศิกา จีบโจง ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
270 610270 พสธร จันทร์รัศมีวิไล ห้อง 1403 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
271 610271 พสธร หงษ์ทอง ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
272 610272 พักตร์ศิริ เอียดทอง ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
273 610273 พัชรณัฐ เจริญภัณฑารักษ์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
274 610274 พัณณวรรณ ตันอุไร ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
275 610275 พัทธดนย์ จันทร์รัศมีวิไล ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
276 610276 พันธกาญจน์ อุทารส ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
277 610277 พันธุ์สิรินธร์ พรหมนิติพันธุ์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
278 610278 พัลภา ศรีใจทุ่ง ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
279 610279 พัสวี บุษบา ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
280 610280 พิจิตรา นาคโต ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
281 610281 พิชชาภา นวพงศ์รัตน์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
282 610282 พิชชาภา สมทรัพย์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
283 610283 พิชญ์ เวชชธรรม ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
284 610284 พิชญกิตติ์ บุญปู่ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
285 610285 พิชญาวดี สุริยวงศ์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
286 610286 พิชยดนย์ ตินานพ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
287 610287 พิชาพร ยอดใส ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
288 610288 พิญญศิกานต์ วงศ์เกียรติ์ชจร ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
289 610289 พิณทิพย์ มะโนปิง ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
290 610290 พิธิวัทน์ ลิมป์คุณพงษ์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
291 610291 พิภัชพล ศรีเจริญจิตร์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
292 610292 พิมพกานต์ ปิยนุสรณ์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
293 610293 พิมพ์ใจ สัมพัชนี ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
294 610294 พิมพ์นารา สิทธิ์สำอางค์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
295 610295 พิศิษฐ์เดช สายแสง ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
296 610296 พิสุทธินี วงษ์ศรีแก้ว ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
297 610297 พีรกานต์ จันทร์ศร ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
298 610298 พีรณัฐ ก้าวสัมพันธ์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
299 610299 พีรวัฒน์ ชูณรงค์ ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
300 610300 พุทธิชัย สมานมิตร ห้อง 1404 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
301 610301 พูนทวี ทับโพชา ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
302 610302 เพ็ญจันทร์ จันทร์หา ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
303 610303 แพรวรุจี เอ็งประยูร ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
304 610304 ภวัต ภัทราพงศ์ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
305 610305 ภวินท์ ชุมพล ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
306 610306 ภัค ชลนากิจกุล ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
307 610307 ภัครัมภา ศรีเกตุ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
308 610308 ภัชริยา ณ นคร ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
309 610309 ภัทร กลัดแก้ว ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
310 610310 ภัทรกร สุนทรานุสร ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
311 610311 ภัทรวลัญช์ บุญยุบล ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
312 610312 ภัทรวัฒน์ เฟื่องเจริญ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
313 610313 ภัทรวัต โต๊ะเอียด ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
314 610314 ภัทร์สิณี ยงนรเศรษฐกุล ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
315 610315 ภัทรานิษฐ์ เก้าเอี้ยน ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
316 610316 ภัทราภา พรมกุดตุ้ม ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
317 610317 ภาณัฏฐา อภัยบัณฑิตกุล ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
318 610318 ภานพ อนันตลาโภชัย ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
319 610319 ภาพรักษ์ ไชยช่วย ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
320 610320 ภารัตน์ เอี่ยมสำอางค์ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
321 610321 ภาวิณี นำภา ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
322 610322 ภาวิดารัชต์ จักรคำ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
323 610323 ภาวิไร บัวสาย ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
324 610324 ภาสกร แสงสว่าง ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
325 610325 ภิญญดา สกุลกิตติคุณ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
326 610326 ภิยโย โทนุสิทธิ์ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
327 610327 ภูมิ ภุชงค์เจริญ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
328 610328 ภูริช คูวินิชกุล ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
329 610329 ภูริชญา ภิงคารวัฒน์ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
330 610330 ภูวนันท์ มุขขันธ์ ห้อง 1405 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
331 610331 มงคล อ่อนมี ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
332 610332 มณศิกานต์ ชูทิพย์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
333 610333 มนต์ชิตา เนาวพรพรรณ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
334 610334 มนภัทร บุปผเวส ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
335 610335 มังคลารัตน์ จันทนฤกษ์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
336 610336 มัชฌิมา ศรีอุทัย ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
337 610337 มาโนช เอี่ยนเล่ง ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
338 610338 มารีน่า เอียดวงค์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
339 610339 เมตตา พันสุเภาดี ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
340 610340 เมธินี ฤกษ์เมือง ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
341 610341 เมธี วงวษ์สมบัติ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
342 610342 ยอดเยี่ยม พลเยี่ยม ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
343 610343 ยุทธกร เชียรเดช ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
344 610344 ยุวดี ชาติเวียง ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
345 610345 โยธิน ปิติธรรมรัตน์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
346 610346 รชฎ ศิริปุณย์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
347 610347 รณภพ ช่วงชู ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
348 610348 รตนวรรณ มนตรีพิลา ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
349 610349 รมิดา ละออไขย์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
350 610350 รวินันท์ กุลยิ่งยง ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
351 610351 รวิพล จันทร์สุวรรณ์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
352 610352 รวิภา ปานสินธ์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
353 610353 รัชชา เชาวน์ศิริ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
354 610354 รัชชานนท์ สุทธิสังข์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
355 610355 รัชนีกร ออมทรัพย์ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
356 610356 รัชพล พบสุขในธรรม ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
357 610357 รัฐทณัฐ สูเจริญ ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
358 610358 รัตติกาล ร้องหาญแก้ว ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
359 610359 รัตติกาล หินส้ม ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
360 610360 รัตนาพร สีสด ห้อง 1408 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
361 610361 รัตนาภรณ์ เปี่ยมจำเริญ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
362 610362 รัตนาภรณ์ พยัคฆมาก ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
363 610363 รัศมิ์ภาส์ เพ็ชรอำไพ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
364 610364 รำไพร ไชยทอง ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
365 610365 รุ่งโรจน์ ภักดีจอหอ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
366 610366 ละอองดาว แสงรัมย์ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
367 610367 ลักษ์คณา ทองสุด ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
368 610368 ลัดดาวัลย์ พลเมืองดี ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
369 610369 ลันตา ศรีพงษ์ขจรกุล ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
370 610370 วชิราภรณ์ บุญน้อย ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
371 610371 วนิดา ศรีวิชัย ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
372 610372 วรชา เจริญสุข ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
373 610373 วรนาท สามารถ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
374 610374 วรพจน์ งามจิตวิริยะ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
375 610375 วรรณชลี จันทโชติ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
376 610376 วรรณวิภา อุมา ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
377 610377 วรรณิษา วงค์รอด ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
378 610378 วรรส สายัณห์กุล ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
379 610379 วรวรรณ ชื่นบุญ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
380 610380 วรวรรณ สังข์พยุง ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
381 610381 วริยา บัวแดงดี ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
382 610382 วริศรา ควรชัยตระกูล ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
383 610383 วริศรา สิทธิ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
384 610384 วริษฐ์ โลหิตานนท์ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
385 610385 วลัยพร สุธาบัณฑิตพงศ์ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
386 610386 วลิญศยา วิโรจน์ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
387 610387 วลิตา ปาคำวัฒนสกุล ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
388 610388 วัชรพงษ์ อาษา ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
389 610389 วัชระพล นาควัชระ ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
390 610390 วัชราภรณ์ กังวาล ห้อง 1409 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
391 610391 วัชราภรณ์ โสมรักษ์ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
392 610392 วัชรินทร์ จันทร์โสภา ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
393 610393 วัชรินทร์ ไพรเลิศ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
394 610394 วันวิสาข์ งามสมศักดิ์ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
395 610395 วัลวิทย์ จิรวานิชเชฐ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
396 610396 วาริสา คงกิตติศาล ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
397 610397 วาสนา ทับถม ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
398 610398 วาสนา ปักกาเวสูง ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
399 610399 วาสนา ยุทธนาโยธิน ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
400 610400 วาสนา สาตบางหลวง ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
401 610401 วิชิดา เมืองไพศาล ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
402 610402 วิชุดา สมสล้าง ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
403 610403 วิภา ทองสุระวิโรจน์ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
404 610404 วิภาภรณ์ เกิดแสง ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
405 610405 วิภาวี พิรุณย้อย ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
406 610406 วิศรุต สุวรรณรัตน์ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
407 610407 วิษณุ อังกุรนาค ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
408 610408 วิสุวัต โพธิ์ศรี ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
409 610409 วีรชัย ศุภาคม ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
410 610410 วีรพงษ์ โลหิตหาญ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
411 610411 เวปจิตติ สมเกียรติเจริญ เชนบาบาโอลู ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
412 610412 ศรัณย์ ณ พัทลุง ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
413 610413 ศรัณย์ธร อนันตะคู ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
414 610414 ศรายุธ ปึงสุวรรณ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
415 610415 ศวัสมน ศรีวาจา ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
416 610416 ศศิญาภา จิรวุฒิกุล ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
417 610417 ศศินา ศรีไวย์ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
418 610418 ศศินาถ วิวัธวานนท์ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
419 610419 ศศินิภา ศรีสุคนธรัตน์ ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
420 610420 ศศิภา พรหมวิรัช ห้อง 1410 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
421 610421 ศศิวิมล สาหร่าย ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
422 610422 ศักดิ์ชัย ลีฬหะพันธุ์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
423 610423 ศิญดา ดาริการ์นนท์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
424 610424 ศิรวิชญ์ เลิศเจริญตระกูล ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
425 610425 ศิริญญากร พันธ์วงศ์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
426 610426 ศิรินทร์ทิพย์ ช่างเพ็ชร์ผล ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
427 610427 ศิริบูรณ์ แก้วสมนึก ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
428 610428 ศิวาวุฒิ วงศ์ยะรา ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
429 610429 ศุภกร ใบแก้ว ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
430 610430 ศุภกรภ์ อัครบุญญะกุล ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
431 610431 ศุภณัฐ เทียนแย้ม ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
432 610432 ศุภณัฐ พนารัตน์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
433 610433 ศุภมาศ หนูสุรา ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
434 610434 ศุภฤกษ์ ผลทอง ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
435 610435 ศุภฤกษ์ พูลประพันธ์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
436 610436 ศุภวิชญ์ การุณย์วรวงศ์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
437 610437 ศุภัชฌา อิงคภากร ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
438 610438 ศุภิสรา กุศลฉันท์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
439 610439 ศุภิสรา ศิลาคำ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
440 610440 สง่าวงศ์ วงศ์สง่า ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
441 610441 สถิรจิต ปริปุญโญ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
442 610442 สมเกียรติ นากระโทก ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
443 610443 สมศักดิ์ ภูศรีฤทธิ์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
444 610444 สมิทธิตา พยัคฆ์เกษม ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
445 610445 สสิรดา เรืองวรดากุล ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
446 610446 สายป่าน ปิยะนันท์ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
447 610447 สิทธา ละออปักษิณ ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
448 610448 สิทธิพร ปั้นโต ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
449 610449 สิรภัทร รุ่งอโนทัย ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
450 610450 สิรวิชญ์ เกตุบางลาย ห้อง 1411 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
451 610451 สิริญญา อรัญนารถ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
452 610452 สิริยาพร ลิลา ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
453 610453 สิริวิมล ธมรัตน์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
454 610454 สุกัญญา จําปาแดง ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
455 610455 สุกัญญา จิตราวุธ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
456 610456 สุขวิช โต๊ะทองแดง ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
457 610457 สุขุมาภรณ์ พูลสวัสดิ์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
458 610458 สุคลนิกร บุญปัน ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
459 610459 สุจารีย์ ทีสุกะ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
460 610460 สุดารัตน์ เสริมไชยพัฒน์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
461 610461 สุทธญาณ์ พิมพ์โพธิ์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
462 610462 สุทธิเกียรติ เพียรอดวงษ์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
463 610463 สุทธิดา สุพรรณ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
464 610464 สุทธิพงษ์ เรืองขำ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
465 610465 สุทธิลักษณ์ นันตาวัง ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
466 610466 สุนิสา คงคำ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
467 610467 สุพรรณษา สุขสุทธิ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
468 610468 สุพัตรา หูวอง ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
469 610469 สุพิชชา พราหมณ์สังข์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
470 610470 สุพิชญา ชมชาติ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
471 610471 สุภัชชา โชติคุโณปการ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
472 610472 สุภาณี บุญเรือง ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
473 610473 สุภาวิณี แซ่ตั้ง ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
474 610474 สุภาวิณี ทันลา ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
475 610475 สุรัชญา เจริญจรัสกุล ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
476 610476 สุวภัทร เรืองวุฒิเดช ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
477 610477 สุวรรณี ชะนะคุณ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
478 610478 หทัยชนก ออมทรัพย์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
479 610479 หฤษฎ์ ทรงศุภกิตติ์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
480 610480 อติกานต์ สินสถิตย์โรจน์ ห้อง 1412 4 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
481 610481 อนรรฆวี หงษ์แสงวัฒนา ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
482 610482 อนัญญา หอมดวง ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
483 610483 อนุตร เติมเลิศมนัสวงษ์ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
484 610484 อภิชญา ศรีรัตน์ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
485 610485 อภิณญา พันธุกูล ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
486 610486 อภิรุณ พิชญ์ธนะสุข ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
487 610487 อภิวิชญ์ อินแดง ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
488 610488 อมรพันธ์ คงมหสันติ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
489 610489 อมรรัตน์ เลาแก้ว ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
490 610490 อรณิชา บุณยเกียรติ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
491 610491 อรนัน ทัศศรี ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
492 610492 อรรถพล นักรำ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
493 610493 อรสา แนวสุข ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
494 610494 อรอมล สายทอง ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
495 610495 อัครชัย ศรีโพนทอง ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
496 610496 อัคราช ศรีเมือง ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
497 610497 อัญชลี ศรีลุนช่าง ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
498 610498 อัญธิกา ศิวเสน ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
499 610499 อัมพร จิตอารีย์ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
500 610500 อัศราวุธ ขัดคำ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
501 610501 อัสรี หวังเสรี ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
502 610502 อาทิตย์ มายะรังษี ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
503 610503 อานันท์ จันทร์โสภา ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
504 610504 อานันท์ อ่อนจ้าย ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
505 610505 อาภัสรา พืชพันธ์ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
506 610506 อาภา พงษ์มนตรี ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
507 610507 อารยะ ไชยรัตน์ ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
508 610508 อารยา พงษ์มนตรี ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
509 610509 อารีรัตน์ บัวลอย ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
510 610510 อารีรัตน์ พรหมมหาวัน ห้อง 1502 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
511 610511 อิทธิพงษ์ เขมะเพชร ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
512 610512 อิศรพงศ์ อรัณยกานนท์ ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
513 610513 อุไรภรณ์ สืบอ้วน ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
514 610514 อุษณี สุขประเสริฐ ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
515 610515 อุษมล ลุนสำโรง ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
516 610516 เอกวริศ มีจันทร์ ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
517 610517 เอสรา บุณยนิยม ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
518 610518 เอื้อ สุทธิสมบูรณ์ ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
519 610519 นวลอนงค์ โพธิ์น้อย ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
520 610520 ทัศน์พงษ์ พงษ์ดนตรี ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)
521 610521 ชยานันต์ โลหพันธุ์วงศ์ ห้อง 1503 5 อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ มศว (ฝ่ายมัธยม)

หมายเหต : หากพบว่าไม่มีรายชื่อผู้เข้าสอบ ขอให้ติดต่อที่เบอร์ โทร 064-519-9146,089-114-8288, 02-649-5000 ต่อ 11371, 15017 พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูล ภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ

ตารางสอบ / แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

1. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ และรายงานตัวต่อกรรมการคุมสอบเวลา 8.30 น. ในภาคเช้า และรายงานตัวเวลา 13.00 น. ในภาคบ่าย
2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครและลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ) ต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบและวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ
3. การแต่งการสำหรับผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพ ห้ามใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าเปิดส้นโดยเด็ดขาด
4. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
5. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาที กรณีมีเหตุสุดวิสัยให้ติดต่อกองอำนวยการ ณ อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 1
6. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำการทดสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างทำการสอบให้แจ้งกรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นรายกรณี
7. ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ ยกเว้นปากกาหมึกสีน้ำเงิน ดินสอ 2B และยางลบดินสอเท่านั้น โดยให้วางกระเป๋าไว้หน้าห้องสอบ  หากมีทรัพย์สินสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
8. ห้ามเปิดแบบทดสอบหรือทำแบบทดสอบโดยเด็ดขาดก่อนได้รับอนุญาต
9. เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาต จึงกรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน เปิดแบบทดสอบ  แล้วตรวจสอบจำนวนหน้าและจำนวนข้อของแบบทดสอบ พร้อมทั้งอ่านคำชี้แจงในแบบทดสอบให้เข้าใจก่อนลงมือทำ
10. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม และต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น
11. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อทุจริตในการทดสอบ เช่น การพูด ถาม บอก หรือ ดูคำตอบซึ่งกันและกัน
12. ขณะหมดเวลาทำการสอบ ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบแล้วเสร็จ และอนุญาตให้ออกจากห้องสอบได้
13. ห้ามนำเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
14. การตัดสินให้คะแนนของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ผู้เข้าสอบจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้

สถานที่สอบ

สถานที่สอบ : โรงเรียนสาธิตฯ  มศว (ฝ่ายมัธยม)    เปิดแผนที่ด้วย Google
อาคาร : วิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิตฯ  มศว (ฝ่ายมัธยม)
โทร. : 064-519-9146,089-114-8288, 02-649-5000 ต่อ 11371 ,15017
*ทั้งนี้ สถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ