เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา