ภาพกิจกรรม
                    
     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 3

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 2

การบรรยายพิเศษฯ

     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 1/2

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2/2

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 1

     

โครงการประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล

กิจกรรมไหว้ครู นิสิตปี 1

     

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2/3

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีคนที่ 9

     

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1/3

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ

     

วันสถาปนาสำนักทดสอบฯ 55 ปี

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59

     

วันมาฆบูชา 59

ลอยกระทง กลางกรุง ณ ทุ่ง มศว

ทำบุญปีใหม่ มศว

     

พิธีถวายเทียนพรรษา

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ปี 5

งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     

วันสงกรานต์สำนักทดสอบฯ

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

งานวันเด็ก ประจำปี 2558

 

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2558 ฝ่ายสร้างฯ

โครงการสังสรรค์รับวันปีใหม่

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

     

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการให้บริการฯ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

     
 

โครงการสัมมนการบริหารงานฯ

งานทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนาสำนักทดสอบฯ