ภาพกิจกรรม
                    
     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 3/61

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2/61

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 1/61

     

ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 1/61

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ 5

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนฯ

     

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 3

     

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 2

การบรรยายพิเศษฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 1/2

     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2/2

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 1

โครงการประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

     

กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล

กิจกรรมไหว้ครู นิสิตปี 1

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

     

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2/3

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีคนที่ 9

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา

1 2