ภาพกิจกรรม
                    
     

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 1/61

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ 5

     

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนฯ

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 3

     

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ 4

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 3

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 2

     

การบรรยายพิเศษฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 1/2

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 2/2

     

โครงการติดตามความก้าวหน้าฯ 1

โครงการประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล

     

กิจกรรมไหว้ครู นิสิตปี 1

วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2/3

     
 

ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดีคนที่ 9

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา

 
1 2