ภาพกิจกรรม
                    
     
     

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1/3

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตฯ

วันสถาปนาสำนักทดสอบฯ 55 ปี

     

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59

วันมาฆบูชา 59

     

ลอยกระทง กลางกรุง ณ ทุ่ง มศว

ทำบุญปีใหม่ มศว

พิธีถวายเทียนพรรษา

     

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ปี 5

งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสงกรานต์สำนักทดสอบฯ

     

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

งานวันเด็ก ประจำปี 2558

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2558 ฝ่ายสร้างฯ

 

โครงการสังสรรค์รับวันปีใหม่

โครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศฯ

     

โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการให้บริการฯ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการสัมมนการบริหารงานฯ

     
   

งานทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนาสำนักทดสอบฯ

 

 
     
1 2