ภาพกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา