ภาพกิจกรรม : โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1