ภาพกิจกรรม :โครงการการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย