ภาพกิจกรรม : โครงการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทศาสตร์์
                  
   
                 เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560 สำนักทดสอบฯ ได้จัดโครงการ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนยุทศาสตร์์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม ผู้อำนวยการสำนักทดสอบฯ เป็นประธานและมีบุคลากรสำนักทดสอบฯ เข้าร่วม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรรมได้ อย่างสมบูรณ์ต่อไป