ภาพกิจกรรม : การบรรยายพิเศษ เรื่อง"การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางวัดผล"