ภาพกิจกรรม : งานวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559