ติดต่อ
                  

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคาร 8 ชั้น 2   เลขที่ 114  สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร    10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 1-5363, 1-5035   และ 0-2258-4121
โทรสาร  0-2262-1745
http://eptb.swu.ac.th
e-mail: eptb@g.swu.ac.th