ปริญญานิพนธ์
                  
   

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2547 (นอกเวลาราชการ)
ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์   บทคัดย่อ
นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย   การประเมินสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอสามพราน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
 
นางเปศล บวรศักดิ์ถาวร   การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 
นางสาวพิชญ์ณัฏฐา งามมีศรี   การประเมินโครงการพัฒนาความปลอดภัยทางด้านอาหารในโรงเรียนของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
 
นายณัฐภูมิ กินูญ   การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 ช่วงชั้นที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 

 

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2548 (นอกเวลาราชการ)
ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์   บทคัดย่อ
นางสาวทักษ์สุตา ปานอุทัย   การประเมินผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 2  
นางสาวสกุลกานต์ คติวัฒน์   การประเมินศักยภาพสถานที่พักแรมบนเกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ภายใต้หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 
นางสาวอภิญญา ผูกพานิช   การประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชน (โครงการต้นกล้าอาชีพ)
 
นางสาวปวริศา เรืองพานิช   การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
ตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษาศูนย์นครสวรรค์
 
นางธมญ์รัตน์ เจริญรัตน์   การประเมินโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตมีนบุร
 

 

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2549 (นอกเวลาราชการ)
ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์   บทคัดย่อ
นายไกรฤกษ์ วงษ์สุรภินันท์   การประเมินโครงการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
นายคณาวุฒิ จันทมงคล   การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1
 
นางสาวมีนา ดาวเรือง   การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
นายพิทักษ์รณชัย สลางสิงห์   การประเมินโครงการฝึกอบรมข้าราชสำนัก สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร  
นางสาวดีนะ ภู่ประดิษฐ์   การประเมินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ให้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร
   
นายปริญญา รัชชุศิริ   การศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการผลิตของ
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
   

 

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2550 (นอกเวลาราชการ)
ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์   บทคัดย่อ
นางสาวสุภา นิลพงษ์   การประเมินหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พุทธศักราช 2552  
นางจริยา สร้อยน้ำทิพย์   การประเมินบริการด้านสุขภาพในชุมชนสถาบันราชประชาสมาสัย
ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพ
   
นายฐปนัท วงศ์ศานพิบูล   การประเมินโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน :
กรณีศึกษา ตำบลลำพญา
และตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
   
นางสาวสุภาวดี บาลี   การประเมินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
นางสาวอาสณี นิสาแล๊ะ   การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแย้มจาด-
วิชชานุสรณ์ สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
   

 

ปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2551 (นอกเวลาราชการ)
ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์   บทคัดย่อ
นางสาวพัชนี สมพงษ์   การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ