ทำเนียบผู้บริหาร
                  
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย  ชุมสาย
พ.ศ.2504 - พ.ศ.2506
 
ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล  แพรัตกุล
พ.ศ.2507 - 30 กันยายน 2520
 
รองศาสตราจารย์ล้วน  สายยศ
(รักษาราชการ) 1 ตุลาคม 2520 - 7 มกราคม 2522
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ์
8 มกราคม 2522 - 7 มกราคม 2526
 
ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง  บุญเรืองรัตน์
8 มกราคม 2526 - 15 เมษายน 2530
 
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ  เพชรชื่น
16 เมษายน 2530 - 15 เมษายน 2534
 
รองศาสตราจารย ดร.์ไพศาล  หวังพานิช
16 เมษายน 2534 - 4 มิถุนายน 2538
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิตร  ทองชั้น
5 มิถุนายน 2538 - 28 กุมภาพันธ์ 2542
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม  อินทร์จันทร์
(รักษาราชการ) 1 มีนาคม 2542 - 31 พฤษภาคม 2542
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วรรณรัตน์
1 มิถุนายน 2542 - 6 กุมภาพันธ์ 2545
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร  วงษ์อยู่น้อย
7 พฤษภาคม 2545 - 6 พฤษภาคม 2549 และ
(รักษาราชการ) 7 พฤษภาคม 2549 - 4 มิถุนายน 2549
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
5 มิถุนายน 2549 - 9 มิถุนายน 2556 และ
(รักษาราชการ) 10 มิถุนายน 2560 - 2 สิงหาคม 2560
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ
10 มิถุนายน 2556 - 9 มิถุนายน 2560
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม
3 สิงหาคม 2560 - 2 สิงหาคม 2564 และ
(รักษาราชการ) 3 สิงหาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2565