ดาวน์โหลดเอกสาร
                  
   
   

เอกสาร

รายการ ดาวน์โหลด
          - แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  
          - แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน  
          - แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ / ต่างประเทศ  
          - แบบฟอร์มการลาพักผ่อนประจำปี / ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ  
          - ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ