แนะนำองค์กร
                  
 
 
     
 

ปรัชญา :
สอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์

ปณิธาน :
มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน

วิสัยทัศน์ :
"มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 1 ใน 3 ของประเทศด้านการบริการวิชาการ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบการวัดและประเมิน"

พันธกิจ :
1. สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน เพื่อการประเมินและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
2. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการทางวิชาการด้านการวัด การประเมิน การวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้ารการวัดและประเมินทางการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อเผยแพร่แก่สังคม
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัด การประเมิน การวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยา ให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทรัพยาการมนุษย์
2. การสร้างองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสรเทศที่เหมาะสม
4. การพัฒนางานวิจัยด้านการวัดและประเมิน
5. การสืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กรอบภาระงานและการปฏิบัติงาน :
1. การผลิตบัณฑิต
- การสอนวิชาพื้นฐานและวิชาเอก
- การรับนิสิตใหม่
- การเปิดสอนหลักสูตร (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
- กรรมการบริหารหลักสูตรและปริญญานิพนธ์
- ผู้เชี่ยวชาญการตรวจเครื่องมือในการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต
2. การวิจัยและประเมินผล
- การติดตามการใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
- การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัด/การประเมิน
- การวิจัยร่วมกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
- การบริการการอบรมสัมมนา ด้านการวัดผล การประเมินผล การวิจัยและการตรวจ/
วิเคราะห์ข้อมูล
- การบริการแบบทดสอบมาตรฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาเพื่อการ
คัดเลือกบุคคล การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และการวิจัยศึกษาค้นคว้า
- การบริการตรวจและประมวลผลสอบในการพัฒนาแบบทดสอบและเครื่องมือวัด การประเมินผล
การเรียนและการศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัย
- การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด ทั้งแบบทดสอบมาตรฐานที่เป็นภารกิจของหน่วยงานและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
- การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของนิสิตและองค์กรกิจกรรมของนิสิต
5. กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา
- ที่ปรึกษาของชมรมและองค์กรกิจกรรมของนิสิต
- การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการกีฬาของกิจกรรมนิสิต
- การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ของกิจการนิสิต
- การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนิสิต