วารสารการวัดผลการศึกษา
                  
 
  แนะนำวารสารการวัดผลการศึกษา  
  จุดมุ่งหมาย  
    - เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยและจิตวิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎี การปฏิบัติ
ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
 
    - เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง เรื่องราว และความคิดเห็นระหว่างครู นักการศึกษา นักวัดผลการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป  
 
  กำหนดออก  
     ฉบับที่ 1 ของปี เดือนมกราคม - มิถุนายน  
     ฉบับที่ 2 ของปี เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  
       
  หมายเลขวารสาร : ISSN 0125-3778  
    ISSN 2730-3357 (Online)  
  ***วารสารฉบับนี้ มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2  
     
  กองบรรณาธิการ วารสารการวัดผลการศึกษา  
  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
  โทรศัพท์ 0-2258-4121 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 15363, 11372  
  โทรสาร 0-2262-1745  
  e-mail : ubib_p@hotmail.com  
 
  กองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ  
  ที่ปรึกษาบรรณาธิการ  
  ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
     
  หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน  
     
  กองบรรณาธิการ  
  1.ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  
  2.ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์  
  3.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ  
  4.รองศาสตราจารย์ ดร.อุสา  สุทธิสาคร  
  5.รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง  
  6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจตุรัส  
  7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา  วราสุนันท์  
  8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล  
  9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ  
  10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  จิระโร  
  11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล  
  12.อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ  
     
  ฝ่ายจัดการ  
  1.นางสาวสว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์  
  2.นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล  
  3.ว่าที่ ร.ต.วิวัตน์  พรหมสวรรค์  
  4.นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ  
  5.นางสาวธัญชนก  เพ็งเพราะ  
  6.นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์  
  7.นายเอกราช  นาแหยม  
  8.นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์  
  9.นายสุรพงศ์  โคตรสูงเนิน