วารสารการวัดผลการศึกษา
                  
 
  แนะนำวารสารการวัดผลการศึกษา  
  จุดมุ่งหมาย  
    - เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยและจิตวิทยา ทั้งทางด้านทฤษฎีการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา  
    - เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง เรื่องราว และความคิดเห็นระหว่างครู นักการศึกษา นักวัดผลการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป  
 
  กำหนดออก  
     ฉบับที่ 1 ของปี เดือนมกราคม - มิถุนายน  
     ฉบับที่ 2 ของปี เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  
       
  หมายเลขวารสาร : ISSN 0125-3378  
       
  กองบรรณาธิการ วารสารการวัดผลการศึกษา  
  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
  โทรศัพท์ 0-2258-4121 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 15363, 15035  
  โทรสาร 0-2262-1745  
  e-mail : ubib_p@hotmail.com  
 
  กองบรรณาธิการและฝ่ายจัดการ  
  ที่ปรึกษาบรรณาธิการ  
  รองศาสตรจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักดิ์โสภณ  
  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรรม  
     
  หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน  
     
  กองบรรณาธิการ  
  ศาสตรจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  
  ศาสตรจารย์ ดร.บุญเรือง  ขจรศิลป์  
  รองศาสตรจารย์ ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ  
  รองศาสตรจารย์ ดร.อุสา  สุทธิสาคร  
  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจตุรัส  
  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พินดา  วราสุนันท์  
  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง  
  อาจารย์ ดร.สรัญญา  จันทร์ชูสกุล  
  อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ  
  อาจารย์ ดร.ศจี  จิระโร  
  อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล  
     
  ฝ่ายจัดการ  
  นางสาวสว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์  
  นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง  
  นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล  
  ว่าที่ ร.ต.วิวัตน์  พรหมสวรรค์  
  นางสาวสุภาพร  โภคาพานิชย์  
  นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ  
  นางสาวธัญชนก  เพ็งเพราะ  
  นายสุพิเชษฐ์  ตองอ่อน  
  นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์  
  นายเอกราช  นาแหยม  
  นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์