ภาพกิจกรรม : โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์
                  
   

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต  ครั้งที่ 3
สาขาวิทยาการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560  เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักทดสอบฯ