ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท
                  
   

โครงพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมที่ 4  การอภิปรายเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยคณะวิทยากรภายนอก
วันอาทิตย์ที่  6  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3   อาคารสำนักทดสอบฯ