ภาพกิจกรรม : โครงการพัมนาศักยภาพนิสิตปริญาโท กิจกรรมที่ 5
                  
   

โครงพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมที่ 5 การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2560  (สำหรับนิสิตรุ่นที่ 9.1
)
วันเสาร์ที่  23  กันยายน  2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3   อาคารสำนักทดสอบฯ