ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
                  
   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การติดตามและประเมินผลโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์
และการประเมินแผนเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
วันศุกร์ที่  13  ตุลาคม  2560  เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ การยางแห่งประเทศไทย