ภาพกิจกรรม : โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์
                  
   

โครงการ : การติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
   กิจกรรมที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบฯ