ภาพกิจกรรม : การแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
                  
   

ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม  2560  เวลา 11.30 -14.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบฯ