ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท
                  
   

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                        สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2560  (สำหรับนิสิตรุ่นที่ 9.2
)

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา