ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท กิจกรรมที่ 2
                  
   

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
กิจกรรมที่  2  ความสามารถทางการประเมินกับทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน  2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา