ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท กิจกรรมที่ 3
                  
   

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
กิจกรรมที่ 3 การอภิปรายเค้าโครงปริญญานิพนธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน  ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่  7  กรกฎาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา