ภาพกิจกรรม : การนำเสนอผลการวิจัย (1)
                  
   

การนำเสนอผลการวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน
วันที่  12  กรกฎาคม  2561  เวลา 14.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ