ภาพกิจกรรม : การนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation
                  
   

การนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral presentation
งานสัมมนาวิชาการ การจัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในชั้นเรียน
วันที่  25  กรกฎาคม  2561  เวลา 10.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ