ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท
                  
   

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
กิจกรรมที่ 4 การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2560  (สำหรับนิสิตรุ่นที่ 10.1
)
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา