ภาพกิจกรรม :การติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต
                  
   

โครงการ : การติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
   กิจกรรมที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิต ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561  เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบฯ