ภาพกิจกรรม : กิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  
   

กิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการใช้งานโปรแกรม End Note และการใช้งานโปรแกรม i-Thesis
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน   ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคารสำนักหอสมุดกลาง และห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ชวาล  แพรัตกุล ชั้น 3  
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ