ภาพกิจกรรม : พิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
                  
   

พิธีไห้วครู และมอบรางวัลศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ ห้อง ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล  แพรัตกุล ชั้น 3  
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ