ประกันคุณภาพ
                  

            

     แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

     รายการ
     แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2556-2559)
     แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2556-2559)
     แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559-2563)
     แผนที่กลยุทธ์ ปี (2556-2559)
     แผนที่กลยุทธ์ ปี (2559-2560)
     แผนยุทธศาสตร์สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
          ปีงบประมาณ 2565(แผนระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2565 - 2569)
          ปีงบประมาณ 2564(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
     แผนปฏิบัติการ
          ปีงบประมาณ 2565
          ปีงบประมาณ 2564
          ปีงบประมาณ 2563
          
ปีงบประมาณ 2562
          
ปีงบประมาณ 2561
          ปีงบประมาณ 2560
          ปีงบประมาณ 2559
          
ปีงบประมาณ 2558
          ปีงบประมาณ 2557
          ปีงบประมาณ 2556
          ปีงบประมาณ 2555
          ปีงบประมาณ 2553
          ปีงบประมาณ 2552
     สรุปผลการติดตามแผนปฏิบัติการ
          รายงานติดตามแผนปฎิบัติการ(Action Plan) 2565 - รอบ 6 เดือน
          ปีงบประมาณ 2564
          ปีงบประมาณ 2560
          ปีงบประมาณ 2552
     รายงานประจำปี
         ปีงบประมาณ 2562
         ปีงบประมาณ 2561
         ปีงบประมาณ 2560
         ปีงบประมาณ 2559
         ปีงบประมาณ 2558
         ปีงบประมาณ 2557
         ปีงบประมาณ 2555
         ปีงบประมาณ 2552

 

     การประกันคุณภาพการศึกษา

     รายการ
     คณะกรรมการประกันคุณภาพ
          ปีการศึกษา 2564
          ปีการศึกษา 2563
          ปีการศึกษา 2562
          ปีการศึกษา 2561
          ปีการศึกษา 2560
          ปีการศึกษา 2558-2559
          ปีการศึกษา 2556-2557
          ปีการศึกษา 2554-2555
     การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
      แผนการประเมิน
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2557

          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
          
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
     รายงานประเมินตนเอง
         รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
         รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
         รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
         รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559
         รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
      ผลการประเมิน
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551
     รายงานการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
         
 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระหว่างปีการศึกษา 2563
         
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระหว่างปีการศึกษา 2562
          รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ระหว่างปีการศึกษา 2561
     การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
          Self Assessment Report (SAR)
     คู่มือ/เอกสารการประกันคุณภาพ
          คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิ ฉบับปี 2563- 2566
          คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)
          คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (Queue1 & Queue2)
          คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
          คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือน ก.พ. 54)
          คู่มือ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา

 

     การบริหารความเสี่ยง

     รายการ
     คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ 2556
     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          ปีงบประมาณ 2557
     แผนการบริหารความเสี่ยง
          ปีงบประมาณ 2557
     ผลการดำเนินงาน

 

     จรรยาบรรณ

     รายการ
     จรรยาบรรณวิชาชีพสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 

     การจัดการความรู้ (KM)

     รายการ
     คณะกรรมการ
          ปีงบประมาณ 2556
     แผนดำเนินงาน
     ผลการดำเนินงานน
          แนวทางปฏิบัติที่ดีในการวิพากษ์ข้อสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
          แนวปฏิบัติที่ดีการนำเสนอผลงานวิจัย

     คู่มือ/เอกสาร

 

     การบริหารจัดการแบบลีน

     รายการ
     คณะกรรมการ
          ปีงบประมาณ 2559
          ปีงบประมาณ 2560
          ปีงบประมาณ 2561
     แผนดำเนินงาน
          A3 Report 2560

     ผลการดำเนินงานน
          รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการแบบลีนประจำปี 2560
          รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการแบบลีนประจำปี 2561

     คู่มือ/เอกสาร
          วิธีการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 2560
          วิธีการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 2561

 

     แนวปฏิบัติการดำเนินการสอบ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

     
     คู่มือแนวปฎิบัติการดำเนินการสอบ
          เอกสารคู่มือแนวปฎิบัติการดำเนินการสอบ 2565

 

     โครงการประหยัดพลังงาน

     รายการ
     คณะกรรมการ
          ปีงบประมาณ 2557
     มาตรการประหยัดพลังงาน
     นโยบายประหยัดพลังงาน
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน
     รายงานผลโครงการประหยัดพลังงาน
     สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน