ประกันคุณภาพ
                  

            

     แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ

     รายการ
     แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2556-2559)
     แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2556-2559)
     แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559-2563)
     แผนที่กลยุทธ์ ปี (2556-2559)
     แผนที่กลยุทธ์ ปี (2559-2560)
     แผนปฏิบัติการ
          ปีงบประมาณ 2560
          ปีงบประมาณ 2559
          
ปีงบประมาณ 2558
          ปีงบประมาณ 2557
          ปีงบประมาณ 2556
          ปีงบประมาณ 2555
          ปีงบประมาณ 2553
          ปีงบประมาณ 2552
     สรุปผลการติดตามแผนปฏิบัติการ
          ปีงบประมาณ 2560
          ปีงบประมาณ 2552
     รายงานประจำปี
         ปีงบประมาณ 2560
         ปีงบประมาณ 2559
         ปีงบประมาณ 2558
         ปีงบประมาณ 2557
         ปีงบประมาณ 2555
         ปีงบประมาณ 2552

 

     การประกันคุณภาพการศึกษา

     รายการ
     คณะกรรมการประกันคุณภาพ
          ปีการศึกษา 2556
          ปีการศึกษา 2554-2555

     การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

     แผนการประเมิน
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
          แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

     ผลการประเมิน
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552
          รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551

     การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
          Self Assessment Report (SAR)
     คู่มือ/เอกสารการประกันคุณภาพ
          คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือน ก.พ. 54)
          คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา

 

     การบริหารความเสี่ยง

     รายการ
     คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยนครินทรวิโรฒ 2556

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
          ปีงบประมาณ 2557

     แผนการบริหารความเสี่ยง
          ปีงบประมาณ 2557
     ผลการดำเนินงาน

 

     จรรยาบรรณ

     รายการ
     จรรยาบรรณวิชาชีพสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 

     การจัดการความรู้ (KM)

     รายการ
     คณะกรรมการ
          ปีงบประมาณ 2556

     แผนดำเนินงาน

     ผลการดำเนินงานน
          แนวทางปฏิบัติที่ดีในการวิพากษ์ข้อสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
          แนวปฏิบัติที่ดีการนำเสนอผลงานวิจัย

     คู่มือ/เอกสาร

 

     การบริหารจัดการแบบลีน

     รายการ

     คณะกรรมการ
          ปีงบประมาณ 2559
          ปีงบประมาณ 2560
          ปีงบประมาณ 2561

     แผนดำเนินงาน
          A3 Report 2560

     ผลการดำเนินงานน
          รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการแบบลีนประจำปี 2560
          รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการแบบลีนประจำปี 2561

     คู่มือ/เอกสาร
          วิธีการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 2560
          วิธีการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 2561

 

     โครงการประหยัดพลังงาน

     รายการ
     คณะกรรมการ
          ปีงบประมาณ 2557
     มาตรการประหยัดพลังงาน
     นโยบายประหยัดพลังงาน
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน
     รายงานผลโครงการประหยัดพลังงาน
     สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน