งานวิจัย
                  
   

งานวิจัยของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ   แหล่งทุนวิจัย   ชื่อเรื่อง   ผู้วิจัย   ตีพิมพ์
2558   ภายใน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  การศึกษาการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและการทำหน้าที่ต่างกันของตัวลวงในวิชาคณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์จำแนกตามคุณลักษณะ   อาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ    
2558   ภายใน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  การพยากรณ์การคิดวิพากษ์ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากกิจกรรมในเวลาว่าง   อาจารย์เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ    
2558   ภายใน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวัดและประเมินผล โดยเน้นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แก่ครู   อาจารย์รุ่งฤดี กล้าหาญ    
2557   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มผ่าน
โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 (TIMSS 2011)
  อาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ    
2557   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาคุณภาพแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน SWU-SAT ปีการศึกษา 2553-2555 ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
อาจารย์สมกิจ กิจพูนวงศ์
อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
 
2556   ภายนอก
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))
  โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2556   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การประเมินอภิมานปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัย- ศรีนครินทรวิโรฒ   อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ    
2556   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การศึกษาสาเหตุการสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2556   นางสาวธัญชนก อุลิตประโคน    
2555   ภายนอก
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน))
  การเสนอโครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2555   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2555   ภายนอก
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน))
  โครงการประเมินผลสำเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย 12 แห่ง ปีงบประมาณ 2555   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2555   ภายนอก
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))
  การประเมินความสำเร็จต่อการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2555   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การสร้างแบบวัดจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มศว   อาจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง    
2555   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การดำเนินงาน 22 นโยบายหลักด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามทัศนะของครูในเขตกรุงเทพมหานคร   อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล    
2555   -   คะแนนความถนัดทางการเรียน (SWUSAT54)
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ  
/
2553   ภายนอก
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน))
  โครงการประเมินผลสำเร็จการให้บริการทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งและโรงเรียนเครือข่ายเป้าหมาย   รศ.ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย    
2553   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาผลการให้บริการการสอบของสำนักทดสอบทางการ ศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ    
2553   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การศึกษาสภาพการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกัญญา    
2552   งบประมาณแผ่นดิน   การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ   รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ    
2551   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ SWUSAT
ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,วิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิมและ
ทฤษฎีการตอบข้อสอบ
  รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ
อ.สมกิจ กิจพูนวงศ์
 
2551   ภายนอก
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย)
  การประเมินโครงการความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย
  รศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์  
2551   ภายนอก
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุน สกสค.)
  ปัจจัยด้านสวัสดิการที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ทำงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
  อ.อัจศรา ประเสริฐสิน  
2550   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การพัฒนามาตรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี
  อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล    
2550   ภายนอก
(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
  อิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อพฤติกรรม
การรับสื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทย
  อ.อัจศรา ประเสริฐสิน  
2549   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการ
คิดอภิมานของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา  

 

งานวิจัยที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ปีงบประมาณ   หน่วยงานที่ร่วมวิจัย   ชื่อเรื่อง   ผู้วิจัย   ตีพิมพ์
2559   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559   รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
อาจารย์มานิดา ชอบธรรม
   
2558   สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   โครงการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2558   สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดำเนินการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล   อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อาจารย์พนิดา มารุ่งเรือง
อาจารย์กาญจนา ตระกูลวรกุล
   
2558   สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   วิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับชั้นประถมศึกษา   อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อาจารย์พนิดา มารุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธัญญา วัณโณ
   
2556   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   โครงการพัฒนา “นักสร้างสุของค์กร” ด้วย MapHR   อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    
2556   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล)   อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    
2551   คณะศิลปะศาสตร์
ม.เซนต์หลุยส์
  การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา   อ.ภาวดี รามสิทธิ์
รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
   
2551   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)   แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก   อาจารย์สุกัญญา เวชศิลป์
อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน
 
/
2551   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด   อาจารย์สุกัญญา เวชศิลป์
อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน
 
2550   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย   อาจารย์ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฎ
อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน
 
/

/
2550   คณะศึกษาศาสตร์ มศว   โครงการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนต้นแบบรายวิชา ศษ-434 การประเมินการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ผศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล
อ.ตติยา เชยชุ่ม