งานวิจัย
                  
   
นโยบายงานวิจัย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
  1. กำหนดกรอบและทิศทางการวิจัย ให้สอดคล้องกับพันธกินจหลักของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ในสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย และนำประโยชน์จากงานวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยทที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ทั้งภาครัฐและเอกชน  
       
 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ ที่ปรึกษา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ที่ปรึกษา
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศรา ประเสริฐสิน ประธานกรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ กรรมการ
  6. อาจา่รย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล กรรมการ
  7. อาจา่รย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ กรรมการ
  8. อาจา่รย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง กรรมการ
  9. อาจา่รย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกูล กรรมการ
  10. อาจา่รย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง กรรมการ
  11. นางธัญชนก เพ็งเพราะ กรรมการและเลขานุการ
         
 

งานวิจัยของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ   แหล่งทุนวิจัย   ชื่อเรื่อง   ผู้วิจัย   ตีพิมพ์
2562   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและปัจจัยเชิงสาเหตุของลักษณะ
ทางจิตและสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร 
  ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
   
2562   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การพัฒนาเครื่องมือออนไลน์รูปแบบการสนทนากลุ่ม
เพื่อวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  ผศ.ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล
   
2562   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเขตรับผิดชอบ
ของศูนย์ การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
  อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล
   
2561   เงินรายได้สำนักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา
  การศึกษาคุณภาพแบบวัดความถนัดทางการเรียนโดย
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่
  ผศ.ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ
อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
   
2561   เงินรายได้สำนักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา
  การพัฒนาแบบวัด MBTI ด้วยแนวคิดแบบวัดคู่ขนาน   ผศ.ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม
อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบสำหรับ
นิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม
  อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ
อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล
อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง
นางธัญชนก  เพ็งเพราะ
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การศึกษาคุณภาพข้อสอบภาษาไทยของศูนย์ภาษาไทย
สำหรับชาวต่างชาติ(CTTF) สำนักทดสอบฯ
  อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง
อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล
อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบ ไมโคร(Micro Learning) ร่วมกับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์(Online Social Network) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21
เรื่องการสร้างแบบทดสอบ
  อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
ผศ.ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ
นางสาวอารียา  ศรีประเสริฐ
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาจากประเทศ
ที่มีผลการทดสอบจากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการ
ศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติอยู่ในระดับสูง:
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
  ผศ.ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ
อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  ผศ.ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ
อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์
สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาจากประเทศ
ที่มีผลการทดสอบจากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการ
ศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติอยู่ในระดับสูง:
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
  นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ
นายทรงเกียรติ  เถนว้อง
นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล
ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์  พรหมสวรรค์
นางสาวจุฬาลักษณ รุ่งจรูญ
นางธัญชนก  เพ็งเพราะ
นายเอกราช  นาแหยม
นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การสำรวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน
  นายทรงเกียรติ  เถนว้อง
นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ
นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์
นางสาวณิชาบูล สิงไทยสงค์
นางสาวจรุณี  วันทอง
นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน
นางสาวสุวิชญา สิริยานนท์
นางศิริรัตน์  แสงเรืองรอง
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การพัฒนาพลังสุขภาพในการดูแลตนเองของประชากร
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ผศ.ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม
   
2561   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   ผลของการใช้แอพพิเคชั่นการเรียนรู้คำศัพท์ผ่าน Flash Cards
ที่มีต่อทักษะการอ่านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
  ผศ.ดร.อัศรา ประเสริฐสิน    
2561   เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)   การพัฒนามาตรวัดและแนวการส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ผศ.ดร.อัศรา ประเสริฐสิน    
2561   เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)   การพัฒนาพลังสุขภาพในการดูแลตนเองของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม    
2560   มศว   รูปแบบการให้คำปรึกษาแบบเสริมพลังในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ป่วยโรคไตวายที่ล้างไตผ่านทาง
หน้าท้องแบบต่อเนื่อง
  ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล
สิริภา ช้างศิริกุลชัย
จิรายุทธ จันทร์มา
นภธร มหมิตร
อมราพร สุรการ
อัจศรา ประเสริฐสิน
มณฑิรา จารุเพ็ง
นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
   
2559   เงินงบประมาณแผ่นดิน   การพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครู   อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
   
2559   เงินรายได้สำนักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา
  การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ    
2559   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   รูปแบบการคิดของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
อาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ
   
2559   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การพัฒนารูปแบบการสอน “สถิติพื้นฐาน” ตามแนวทาง
กรอบความคิดเปิดกว้าง สำหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล    
2558   ภายใน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  การศึกษาการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและการทำหน้าที่ต่างกันของตัวลวงในวิชาคณิตศาสตร์ โดยการวิเคราะห์จำแนกตามคุณลักษณะ   อาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ    
2558   ภายใน
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวัดและประเมินผล โดยเน้นทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แก่ครู   อาจารย์รุ่งฤดี กล้าหาญ    
2557   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มผ่าน
โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 (TIMSS 2011)
  อาจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ    
2557   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาคุณภาพแบบทดสอบความถนัดทางการเรียน SWU-SAT ปีการศึกษา 2553-2555 ที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
อาจารย์สมกิจ กิจพูนวงศ์
อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
 
2556   ภายนอก
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))
  โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2556   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2556   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การประเมินอภิมานปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน มหาวิทยาลัย- ศรีนครินทรวิโรฒ   อาจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ    
2556   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การศึกษาสาเหตุการสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2556   นางสาวธัญชนก อุลิตประโคน    
2555   ภายนอก
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน))
  การเสนอโครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2555   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2555   ภายนอก
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน))
  โครงการประเมินผลสำเร็จในการให้บริการกับโรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย 12 แห่ง ปีงบประมาณ 2555   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2555   ภายนอก
(สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))
  การประเมินความสำเร็จต่อการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2555   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การสร้างแบบวัดจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี มศว   อาจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง    
2555   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การดำเนินงาน 22 นโยบายหลักด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามทัศนะของครูในเขตกรุงเทพมหานคร   อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล    
2555   -   คะแนนความถนัดทางการเรียน (SWUSAT54)
ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ  
/
2553   ภายนอก
(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน))
  โครงการประเมินผลสำเร็จการให้บริการทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งและโรงเรียนเครือข่ายเป้าหมาย   รศ.ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย    
2553   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาผลการให้บริการการสอบของสำนักทดสอบทางการ ศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ    
2553   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การศึกษาสภาพการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนของครู ในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกัญญา    
2552   งบประมาณแผ่นดิน   การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคบังคับ   รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ    
2551   เงินรายได้สำนักทดสอบฯ   การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ SWUSAT
ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,วิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎีการทดสอบแบบมาตรฐานเดิมและ
ทฤษฎีการตอบข้อสอบ
  รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
ผศ.ดร.สุรชัย มีชาญ
อ.สมกิจ กิจพูนวงศ์
 
2551   ภายนอก
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย)
  การประเมินโครงการความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต: หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาการศึกษาปฐมวัย
  รศ.ดร.เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์  
2551   ภายนอก
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ทุน สกสค.)
  ปัจจัยด้านสวัสดิการที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ทำงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
  อ.อัจศรา ประเสริฐสิน  
2550   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การพัฒนามาตรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียนอายุระหว่าง 12-14 ปี
  อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล    
2550   ภายนอก
(สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
  อิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อพฤติกรรม
การรับสื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทย
  อ.อัจศรา ประเสริฐสิน  
2549   เงินรายได้มหาวิทยาลัย   การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการ
คิดอภิมานของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  อ.ยุวารินทร์ ธนกัญญา  

 

งานวิจัยที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ปีงบประมาณ   หน่วยงานที่ร่วมวิจัย   ชื่อเรื่อง   ผู้วิจัย   ตีพิมพ์
2562   ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา   การประเมินผลมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์ในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง
  ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
   
2562   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   การวิจัยประเมินผลสำเร็จของโครงการพัฒนาความร
ู้ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำหรับครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดการเรียน
การสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ สังกัด สพฐ.
ปีงบประมาณ 2562
  อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม    
2561   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบ ไมโคร(Micro Learning) ร่วมกับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์(Online Social Network) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21
เรื่องการสร้างแบบทดสอบ
  ผศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
ดร.กมลทิพย์  ศรีหาเศษ
ดร.ธนวัฒน์  ศรีไพโรจน์
   
2561   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   โครงการการวิจัยและพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความเป็นคนดี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
  ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    
2561   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ
  อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง    
2561   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   การประเมินแผนสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มองค์กรพระพุทธศาสนา
  อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง    
2561   คลังสมองของชาติ   การประเมินโครงการพันธกิจสัมพันธ์ (engagement Thailand)
  อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง    
2561   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)   การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.)
  อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
อ.ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
อ.ดร.พนัส จันทร์เปล่ง
อ.ดร.อมรา วิสูตรานุกูล
   
2561   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)   การประเมินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: การติดตามผลการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
  อ.ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อ.ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
อ.ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
อ.ดร.พนัส จันทร์เปล่ง
อ.ดร.อมรา วิสูตรานุกูล
   
2561   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   การวิจัยประเมินผลโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัด
  อ.ดร.มานิดา ชอบธรรม
   
2560   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   โครงการประเมินผลสำเร็จในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
ของครูที่ได้รับการอบรมจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ปีงบประมาณ 2560
  สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ
สุรีย์พร สว่างเมฆ
สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร
ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
มานิดา ชอบธรรม
พัชรี ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ
   
2560   สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  การประเมินโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ
ในอุตสาหกรรมแฟชั่น
  สุวิมล ว่องวาณิช
ฐิติพร กรัยวิเชียร
ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
พนิดา มารุ่งเรือง
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
ชัยยุทธ กลีบบัว
สุทธิสาร ชุ่มพิจารณ์
พิรุณ นันทะ
   
2560   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย   สุวิมล ว่องวาณิช
พนิดา มารุ่งเรือง
กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
ฐิติพร กรัยวิเชียร
ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
วิธัญญา วัณโณ
ณัฐพล แจ้งอักษร
สุทธิสาร ชุ่มพิจารณ์
พิรุณ นันทะ
   
2560   สทศ   การพัฒนามาตรวัดการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลย
ีสารสนเทศสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  สรัญญา จันทร์ชูสกุล
อัจศรา ประเสริฐสิน
พินดา วราสุนันท์
   
2560   สำนักงานกิจการยุติธรรม   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย   อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล    
2559   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
  การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ : มิติด้านจิตใจ
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6
  รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ    
2559   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
  การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รอบด้าน ในด้านปัจจัยความสามารถ และสมรรถนะทางจิตใจ
สำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
อาจารย์อนันดา สัณฐิติวณิชย์
อาจารย์ยุวรี ผลพันธิน
อาจารย์มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย
   
2559   สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ดำเนินการวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู
แกนนำด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์เปล่ง
นางสาวสุภะ อภิญญาภิบาล
   
2559   สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการ
ของสถาบันภาษาอังกฤษ
  อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง
   
2559   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559   รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
อาจารย์มานิดา ชอบธรรม
   
2558   สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   โครงการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียน   อาจารย์มานิดา ชอบธรรม    
2558   สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดำเนินการวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล   อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อาจารย์พนิดา มารุ่งเรือง
อาจารย์กาญจนา ตระกูลวรกุล
   
2558   สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   วิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับชั้นประถมศึกษา   อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อาจารย์พนิดา มารุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธัญญา วัณโณ
   
2556   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   โครงการพัฒนา “นักสร้างสุของค์กร” ด้วย MapHR   อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    
2556   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นำร่อง-โรงพยาบาล)   อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน    
2551   คณะศิลปะศาสตร์
ม.เซนต์หลุยส์
  การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา   อ.ภาวดี รามสิทธิ์
รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ
   
2551   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ พิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)   แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ก   อาจารย์สุกัญญา เวชศิลป์
อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน
 
/
2551   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด   อาจารย์สุกัญญา เวชศิลป์
อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน
 
2550   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย   อาจารย์ประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฎ
อาจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน
 
/

/
2550   คณะศึกษาศาสตร์ มศว   โครงการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนต้นแบบรายวิชา ศษ-434 การประเมินการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ผศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์
อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล
อ.ตติยา เชยชุ่ม