คณาจารย์
                  
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ
ASST. PROF. DR.RUANGDECH  SIRIKIT
โทร. 1-5003 # 305
e-mail : ruangdech@g.swu.ac.th
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง
ASST. PROF. DR.NAVARIN  TAGONTONG
โทร. 1-5003 # 303
e-mail : navarin@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง
LECTURER PIYAPONG  KHAIKLENG
โทร. 1-5003 # 307
e-mail : piyapongk@g.swu.ac.th
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล
ASST. PROF. DR.URAI  CHAKTRIMONGKHOL
โทร. 1-5003 # 404
e-mail : urai@g.swu.ac.th
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์  มหาลวเลิศ
ASST. PROF. PANWASN  MAHALAWALERT
โทร. 1-5003 # 309
e-mail : panwasn@g.swu.ac.th
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
ASSOC. PROF. DR.UJSARA  PRASERTSIN
โทร. 1-5003 # 310
e-mail : ubib_p@hotmail.com
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ
ASST. PROF. DR.RUNGRUDEE  KLAHARN
โทร. 1-5003 # 302
e-mail : rungrudee@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม
LECTURER MANIDA  CHOPTHAM
โทร. 1-5003 # 304
e-mail : manida@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล
LECTURER AMMARA  WISUTHRANUKUL
โทร. 1-5036
e-mail : ammara@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา
LECTURER YUWARIN  THANAKANYA
โทร. 1-5003 # 306
e-mail : yuwarint@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
LECTURER KANJANA TRAKOONVORAKUN
โทร. 1-5003 # 307
e-mail : kanjanatr@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง
LECTURER PANAT  CHANPLENG
โทร. 1-5003 # 308
e-mail : panat@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์จอมทัพ ขวัญราช
LECTURER JOMTUP KHWANRAT
โทร. 1-5003
e-mail : jomtup@g.swu.ac.th