คณาจารย์
                  
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม
ASST.PROF.DR.WICHUDA  KIJTORNTHAM
โทร. 113791-5354, 1-5215
e-mail : kijtorntham@hotmail.com
 
 
 
อาจารย์ ดร.อมรา  วิสูตรานุกูล
LECTURER AMMARA  WISUTHRANUKUL
โทร. 1-5036
e-mail : ammara@g.swu.ac.th
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ
ASST.PROF.DR.RUANGDECH  SIRIKIT
โทร. 1-5003 # 305
e-mail : ruangdech@g.swu.ac.th
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน
ASST.PROF.DR.UJSARA  PRASERTSIN
โทร. 1-5003 # 310
e-mail : ubib_p@hotmail.com
 
 
 
อาจารย์ ดร.มานิดา  ชอบธรรม
LECTURER MANIDA  CHOPTHAM
โทร. 1-5003 # 304
e-mail : manida@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ยุวารินทร์  ธนกัญญา
LECTURER YUWARIN  THANAKANYA
โทร. 1-5003 # 306
e-mail : yuwarint@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.อุไร  จักษ์ตรีมงคล
LECTURER URAI  CHAKTRIMONGKHOL
โทร. 1-5003 # 404
e-mail : urai@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.นวรินทร์  ตาก้อนทอง
LECTURER NAVARIN  TAGONTONG
โทร. 1-5003 # 303
e-mail : navarin@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ปานวาสน์  มหาลวเลิศ
LECTURER PANWASN  MAHALAWALERT
โทร. 1-5003 # 309
e-mail : panwasn@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี  กล้าหาญ
LECTURER RUNGRUDEE  KLAHARN
โทร. 1-5003 # 302
e-mail : rungrudee@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์  คล้ายคลึง
LECTURER PIYAPONG  KHAIKLENG
โทร. 1-5003 # 307
e-mail : piyapongk@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล
LECTURER KANJANA TRAKOONVORAKUN
โทร. 1-5003 # 307
e-mail : kanjanatr@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.เกียรติยศ  กุลเดชชัยชาญ
LECTURER KAITTIYOS  KULDEJCHAICHAN
โทร. 1-5003 # 307
e-mail : kaittiyos@g.swu.ac.th
 
 
 
อาจารย์ ดร.พนัส  จันทร์เปล่ง
LECTURER PANAT  CHANPLENG
โทร. 1-5003 # 308
e-mail : panat@g.swu.ac.th