บุคลากร
                  
   
 
   
  นางสาวสว่างจิตร์  พัชรมณีปกรณ์
  SAWANGJIT  PATCHARAMANEEPAKORN
  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
   
  โทร. 1-1372
  e-mail : sawangji@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสุนันทา  สมใจ
  SUNUNTA  SOMJAI
  นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)
   
  โทร. 1-1378
  e-mail : sununtas@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสาวสุภะ  อภิญญาภิบาล
  SUPA  APINYAPIBAL
  นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)*
   
  โทร. 1-5003 # 202
  e-mail : supa@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางวรรณฤดี  สว่างงามวงศ์
  WONRUDEE  SAWANG-NGAMWONG
  นักวิชาการศึกษา
   
  โทร. 1-5216
  e-mail : wonrudee@g.swu.ac.th
 
 
   
  นายทรงเกียรติ  เถนว้อง
  SONGKIAT  TANWONG
  นักวิชาการศึกษา
   
  โทร. 1-5003 # 101-102, 1-5017
  e-mail : throngkh@g.swu.ac.th
 
 
   
  ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์  พรหมสวรรค์
  WIWAT  PHROMSAWAN
  นักวิชาการพัสดุ
   
  โทร. 1-5003 # 201, 1-1371,
  e-mail : wiwatp@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสาวณิชาบูล  สิงไทยสงค์
  NICHABOON  SINGTHAISONG
  นักวิชาการศึกษา
   
  โทร. 1-5216
  e-mail : nichaboon@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสุภาพร  เทียมบุญประเสริฐ
  SUPAPORN  TIAMBOONPRASERT
  นักวิชาการศึกษา
   
  โทร. 1-5003 # 101-102, 1-5017
  e-mail : supapornpo@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่งจรูญ
  JULALUX  RUNGJAROON
  นักวิชาการศึกษา
   
  โทร. 1-5003 # 101-102, 1-5017
  e-mail : julalux@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางธัญชนก  เพ็งเพราะ
  THUNCHANOK  PENGPROR
  นักวิชาการศึกษา
   
  โทร. 1-5003 # 101-102, 1-5017
  e-mail : thunchanok@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสาวนัยนา  เก่ากลางดอน
  NAIYANA  KAOKLANGDON
  นักจัดการงานทั่วไป
   
  โทร. 1-5363, กด 0
  e-mail : naiyanakao@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสาวสุวิชญา  สิริยานนท์
  SUWITCHAYA  SIRIYANON
  นักวิชาการศึกษา
   
  โทร. 1-5363, กด 0
  e-mail : suwitchaya@g.swu.ac.th
 
 
   
  นายเอกราช  นาแหยม
  EKKARACH  NAYAM
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
  โทร. 1-5206
  e-mail : ekkarach@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสาวจรุณี  วันทอง
  CHARUNEE  WANTHONG
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
  โทร. 1-5363, กด 0
  e-mail : charunee@g.swu.ac.th
 
 
   
  นางสาวศุภรัตน์  วินิจวงษ์
  SUPARAT  WINIDWONG
  พนักงานพิมพ์ ส3
   
  โทร. 1-5003 # 401, 402
  e-mail : penkae@g.swu.ac.th
 
 
   
  นายสุรพงศ์ โคตรสูงเนิน
  SURAPONG  KHOASUNGNOEN
  พนักงานบริการ
   
  โทร.
  e-mail :