1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่มีความต้องการในการสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่กำหนดให้ใช้คะแนน (Aptitude Knowledge Admission Test : AKAT)

2. รายละเอียดการทดสอบ
ดำเนินการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
สถานที่สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. กำหนดการรับสมัคร
สามารถสมัครสอบได้ทีเว็บไซต์ https://swuchallenge.thaijobjob.com/

4. ค่าดำเนินการสอบ
ค่าดำเนินการสอบในแต่ละระดับชั้นและประเภทการสอบ ประกอบด้วย
1. การทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ค่าสมัครสอบ 2,500 บาท
และค่าธรรมเนียมการสอบ 30 บาท
รวม 2,530 บาท
2. การทดสอบด้วยระบบกระดาษ
ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
และค่าธรรมเนียมการสอบ 30 บาท
รวม 1,530 บาท

5. สถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114ซอยสุขุมวิท23แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110

6. ประกาศผลการสอบ
และดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการสอบ

ที่เว็บไซต์  https://swuchallenge.thaijobjob.com/
1. การทดสอบด้วยระบบกระดาษ วันที่ 6 กันยายน 2567
2. การทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

7. ติดต่อสอบถาม
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร 02-6495000 ต่อ 1-5363