ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน และบุคลากรสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ามอบช่อต้นไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 30 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร