ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา​

          เดิมชื่อ สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2504 ผู้ก่อตั้งคือ ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล  แพรัตกุล สำนักงานทดสอบฯ แต่เดิมนั้นเป็นแผนกหนึ่งของคณะวิชาวิจัยการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

          สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ตั้งขึ้นครั้งแรกมี ศาตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เป็นหัวหน้าสำนักงาน ดำรงตำแหน่งอยู่ระหว่าง พ.ศ.2504-2507 ผลงานที่สำคัญในระยะเริ่มแรกนี้ ได้แก่ การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถ ในการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา

          จากนั้นในช่วง พ.ศ. 2507-2520 ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล  แพรัตกุลเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานได้สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน วัดความถนัดทางการเรียน เพื่อสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา แบบทดสอบชุดนี้มีชื่อเรียกว่า CESAT ซึ่งย่อมาจาก College of Education Scholastic Aptitude Test นอกจากนั้นยังสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดความถนัดทางการเรียน  ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและสร้างแบบสำเร็จความสนใจ ในการประกอบอาชีพ ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าวเหล่านี้ สร้างได้เป็นมาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบ อย่างเป็นทางการ พร้อมกับแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้ชม เมื่อ พ.ศ. 2513 นับว่าเป็นผลสำเร็จ ในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย สำหรับในด้านการสอนสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2508 เป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2509 เปิดทำการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา หลักสูตร 2 ปี   ต่อจากระดับปริญญาตรี นับว่าเป็นการเปิดสอนระดับปริญญาโททางการวัดผลการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเช่นกัน พร้อมกันนั้นก็อบรมให้ความรู้ทางการวัดผลการศึกษาแก่ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปด้วย และบริการการทดสอบให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆ ทำการวิจัยทางการวัดผลการศึกษาและเผยแพร่เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกชื่อใหม่ว่า “สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา” งานสอนระดับปริญญาโทนั้นก็ได้โอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2547 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนงานด้านอื่นก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม