รู้จักเรา​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ

ผู้อำนวยการ

พันธกิจที่สำคัญของสำนักทดสอบฯมุ่งก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
ทางการบริการด้านการทดสอบเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์โดยมี
บทบาทเป็นส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเน้นงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อันก่อให้เกิดมูลค่าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผมให้คำมั่นสัญญาจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการดำเนินงาน
ให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจกำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีระบบ มั่นใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรให้มี พลังใจ พลังกาย ในการคิดออกแบบการบริการ
ใหม่ด้านการทดสอบแบบยึดผู้รับบริการเป็นสำคัญตามสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกอย่างรวดเร็ว”

PPD04238

จากกรอบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2580 นั้น สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ให้สอดคล้องกับทิศทางแผนยุทธศาสตร์ มศว โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมของคณะกรรมการประจำสำนักทดสอบฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา โดยเสนอวิสัยทัศน์การบริหารงานสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา “เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาการบริการวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาทีมงานคุณภาพ และการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย”

นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสำนักทดสอบฯ ในการก้าวสู่บทบาทส่วนงานภายใต้การกำกับของ มศว ที่มีภารกิจหลักด้านการบริการการทดสอบเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ทุกช่วงวัย สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของ มศว เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม