วารสารการวัดผลการศึกษา

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

Journal of Educational Measurement

Educational and Psychological Test Bureau

ISSN 3027-639X (Print)

ISSN XXXX-XXXX (Online)