วารสารการวัดผลการศึกษา Journal of Educational Measurement

ปีที่ 39 ฉบับที่ 106 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
Vol. 39 No. 106July – December2022