คณะผู้บริหาร​

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมบริการด้านการทดสอบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืน

ท่าน
0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ
ผู้อำนวยการ

ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
หัวหน้าฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ

นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ