แนะนำวารสาร

ISSN 3027-639X (Print)
ISSN 3027-6683 (Online)

วารสารการวัดผลการศึกษา

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

Journal of Educational Measurement

Educational and Psychological Test Bureau

จุดมุ่งหมาย

กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ

หมายเลขวารสาร

*** วารสารฉบับนี้ มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2

กองบรรณาธิการ วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคาร 28 ชั้น 2 เลขที่ 114 สุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110