การสอบเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์

พันธกิจที่สำคัญของสำนักทดสอบฯ มุ่งก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
ทางการบริการด้านการทดสอบเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์โดยมี
บทบาทเป็นส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเน้นงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  อันก่อให้เกิดมูลค่าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ

ผู้อำนวยการ

ผมให้คำมั่นสัญญาจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการดำเนินงาน
ให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจกำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีระบบ มั่นใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรให้มี พลังใจ พลังกาย ในการคิดออกแบบการบริการ
ใหม่ด้านการทดสอบแบบยึดผู้รับบริการเป็นสำคัญตามสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกอย่างรวดเร็ว”

s3 (1)
ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์​
งานบริการ
งานวารสาร