วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา​

Journal of Educational Measurement Educational and Psychological Test Bureau​

ปีที่ 40 ฉบับที่ 108 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566
Vol. 40 No. 108 July – December 2023