วารสารการวัดผลการศึกษา Journal of Educational Measurement

ปีที่ 40 ฉบับที่ 107 มกราคม – มิถุนายน 2566
Vol. 40 No. 107 Janury – June 2023