วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา​

Journal of Educational Measurement Educational and Psychological Test Bureau​

ปีที่ 40 ฉบับที่ 107 มกราคม – มิถุนายน 2566
Vol. 40 No. 107 January – June 2023