วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา​

Journal of Educational Measurement Educational and Psychological Test Bureau​

ปีที่ 41 ฉบับที่ 109 มกราคม – มิถุนายน 2567
Vol. 41 No. 109 January – June 2024