วารสารการวัดผลการศึกษา Journal of Educational Measurement

ปีที่ 39 ฉบับที่ 105 มกราคม – มิถุนายน 2565
Vol. 39 No. 105 Janury – June 2022