วารสารการวัดผลการศึกษา Journal of Educational Measurement

ปีที่ 38 ฉบับที่ 104 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
Vol. 38 No. 104 July – December 2021