สารจากผู้อำนวยการ

พันธกิจที่สำคัญของสำนักทดสอบฯมุ่งก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
ทางการบริการด้านการทดสอบเพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์โดยมี
บทบาทเป็นส่วนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเน้นงานบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อันก่อให้เกิดมูลค่าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผมให้คำมั่นสัญญาจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการดำเนินงาน
ให้บรรลุความสำเร็จตามพันธกิจกำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีระบบ มั่นใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรให้มี พลังใจ พลังกาย ในการคิดออกแบบการบริการ
ใหม่ด้านการทดสอบแบบยึดผู้รับบริการเป็นสำคัญตามสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกอย่างรวดเร็ว

ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ

ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
23 กันยายน 2565

แผนยุทธศาสตร์ สำนักทดสอบฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

ที่ปรึกษา :
ผู้จัดทำ :
ออกแบบ :
พิสูจน์อักษร :
ปีที่เผยแพร่ :